Genealogy of Aline Tschanz

Great grandparentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
GrandparentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
PersonAline Tschanz
born in 1886 in Cortébert, BE, CH
died in 1946
Sibling(s) Lina Tschanz (1880 - 1968)
Elise Tschanz (1881 - 1963)
Robert Tschanz (1882 - 1968)
Marie Tschanz (1884 - 1964)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Fritz Tschanz (1889 - 1960)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Christian Tschanz (1893 - 1936)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
Siegfried Tschanz (1896 - 1960)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Partner / ProgenyFritz Christen (1883 - 1947)Louisa Christen (1911 - 1976)
Marguerite Christen (1912 - 1993)
Esther Christen (1913 - 1940)
Auguste Christen (1914 - 1994)
Lina Christen (1915 - 1989)
Nelly Christen (1916)
Jeannette Christen (1918 - 1985)
Walter Christen (1920)
Ruth Christen (1921)
Yvonne Christen (1924)
Pierre Christen (1925 - 1957)
Hilda Christen (1928 - 1987)

Search another person

Family name   Given name    
exact search partial search approximate search