Genealogy of Elise Tschanz

Great grandparentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
GrandparentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
PersonElise Tschanz
born in 1881 in Cortébert, BE, CH
died in 1963
Sibling(s) Lina Tschanz (1880 - 1968)
Robert Tschanz (1882 - 1968)
Marie Tschanz (1884 - 1964)
Aline Tschanz (1886 - 1946)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Fritz Tschanz (1889 - 1960)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Christian Tschanz (1893 - 1936)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
Siegfried Tschanz (1896 - 1960)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Partner / ProgenyÉmile Christen (1876 - 1935)Émilie Christen (1905 - 1984)
Robert Christen (1906 - 1995)
Frédéric Christen (1907 - 1973)
Willy Christen (1910 - 1994)
Marie Christen (1911)
Gertrude Christen (1912)
Anna Christen (1914)
Alfred Christen (1916 - 1974)
Léa Christen (1920)
Jean Christen (1923 - 1993)

Search another person

Family name   Given name    
exact search partial search approximate search