Genealogy of Marie Tschanz

Great grandparentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
GrandparentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
PersonMarie Tschanz
born in 1884 in Cortébert, BE, CH
died in 1964
Sibling(s) Lina Tschanz (1880 - 1968)
Elise Tschanz (1881 - 1963)
Robert Tschanz (1882 - 1968)
Aline Tschanz (1886 - 1946)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Fritz Tschanz (1889 - 1960)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Christian Tschanz (1893 - 1936)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
Siegfried Tschanz (1896 - 1960)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Partner / ProgenyCharles Liechti (1884 - 1972)Louis Liechti (1909 - 1971)
Frida Liechti (1910 - 1961)
Charles Liechti (1912 - 2007)
Marie-Louise Liechti (1914 - 1985)
Hans Liechti (1918 - 1994)
Fritz Liechti (1920 - 1994)

Search another person

Family name   Given name    
exact search partial search approximate search