Généalogie de Siegfried Tschanz

Arrières-grands-parentsJohann TschanzMarie Dellenbach  Johannes-Ulrich StaufferAnna-Barbara Amstutz  
Grands-parentsPeter TschanzAnna FankhauserChristian StaufferCatharina Reusser
ParentsFritz-Peter Tschanz (1855 - 1904)Anna-Elise Stauffer (1857 - 1934)
IndividuSiegfried Tschanz
né en 1896 à Cortébert, BE, CH
décédé en 1960
Fraterie Lina Tschanz (1880 - 1968)
Elise Tschanz (1881 - 1963)
Robert Tschanz (1882 - 1968)
Marie Tschanz (1884 - 1964)
Aline Tschanz (1886 - 1946)
Anna Tschanz (1888 - 1985)
Fritz Tschanz (1889 - 1960)
Emma Tschanz (1891 - 1970)
Christian Tschanz (1893 - 1936)
Louis Tschanz (1894 - 1984)
August Tschanz (1897 - 1974)
Léa Tschanz (1899 - 1981)
Conjoint / Enfant(s)Frieda Stauffer (1899 - 1969)Greti Tschanz (1924)
Rudolf Tschanz (1926)
Hans Tschanz (1927 - 1994)
Bethli Tschanz (1930)
Liselotte Tschanz (1933)
Annemarie Tschanz (1945)

Recherche d'une autre personne

Nom   Prénom    
recherche exacte recherche partielle recherche approximative